Covid-19 har ramt Danmarks erhvervsliv meget hårdt og som følge heraf har regeringen og Folketinget vedtaget en lang række støtteordninger til virksomheder og freelancere, som får økonomiske udfordringer som følge af Covid-19.

De tre nok mest omtalte kompensationsordninger er

I denne artikel vil jeg kort gennemgå den kompensationsordning, som giver virksomheder mulighed for at få hjælp til betaling af virksomhedens faste omkostninger. Målet er at give et relativt kort overblik over ordningen, så du har mulighed for at vurdere om ordningen er relevant for dig og din virksomhed.

Hvem kan få kompensation efter ordningen?

Alle virksomheder, foreninger, fonde og selvejende institutioner, der var registreret i CVR-registret den 9. marts 2020, kan komme i betragtning. Det er derudover en forudsætning, at virksomheden forventer et fald i omsætningen på 35 %. Omkostningsnedgangen skal vurderes i forhold til en referenceperiode, der er fastsat til 1. april til 31. juli 2019.

Det er endelig en forudsætning, at virksomheden har faste omkostninger for minimum 12.500 kr. i en tremåneders periode.

Hvilken periode kan man for kompensation for?

Oprindeligt blev ordningen vedtaget for en 3-måneders periode; fra 9. marts 2020 til 8. juni 2020. Der kan kun søges kompensation for hele perioden, og det er således ikke muligt bare at søge for en enkelt måned.  Efterfølgende ordningen imidlertid blevet ændret, herunder er der til besluttet, at kompensationsperioden forlænges med 1 måned frem til den 8. juli 2020. Det er på nuværende tidspunkt ikke klart hvordan ændringerne præcis vil blive implementeret, da der på nuværende tidspunkt ”kun” ligger en aftale mellem Folketingets partier, men det fremgår af aftalen, at der skal søges særskilt for kompensation for periode 9. juni til 8. juli 2020. Det må forstås således, at man kan vælge kun at ansøge om kompensation i den første 3-måneders periode. Ændringerne må formentlig forstås således, at man ikke kun kan søges om kompensation i forlængelsesmåneden.

Hvad kan man få i kompensation?

Virksomheden kan få dækket mellem 25 og 100 % af de faste omkostninger. Graden af dækning afhænger af hvor stort en omsætningsnedgang virksomheden forventer. Virksomheden kompenseres med

 • 25 %, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 35 % til 60 %
 • 50 %, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 60 % til 80 %
 • 80 %, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 80 % til 100 %
 • 100 %, i den periode virksomheden har været påbudt at holde lukket, hvis virksomheden ikke har haft omsætning i denne periode

Den samlede kompensation kan dog ikke overstige 110 mio. kr. for hele perioden fra 9. marts til 8. juli 2020. Hvis man kun søger kompensation for de tre første måneder, kan den samlede kompensation dog ikke overstige 82,5 mio. kr. Det er en forudsætning for at modtage mere end 60 mio. kr. i kompensation, at virksomheden afstår fra at udbetale udbytte eller tilbagekøbe aktier i 2020 og 2021.

Selvom virksomheden har et omsætningstab i kompensationsperioden, skal man være opmærksom på, at hvis virksomheden resultat i seneste regnskabsår var negativt, skal kompensationen nedsættes med et beløb svarende til en 1/3 eller 1/4 af underskuddet afhængig af kompensationsperiodens længde ganget med den procentsats man får kompensation for.

De det er kun fast omkostninger, som man kan få kompensation for. ”Faste omkostninger” er omkostninger, som er uafhængig af virksomhedens omsætning, produktion og distribution, og som virksomheden skal afholde selvom den ikke har nogen omsætning. Typiske omkostninger er leje, leasingudgifter, afskrivninger  og renteudgifter. Virksomheden er (selvfølgelig) ikke berettiget til at få kompensation for udgifterne, hvis de bliver dækket af på anden vis, for eksempel af en forsikring eller hvis de bliver eftergivet helt eller delvist. Der kan kun i helt specielle tilfælde ydes kompensation til lønudgifter.

Hvordan ansøger man?

Virksomheder kan ansøge om kompensation via virksomhedsguiden.dk. Der kan endnu ikke søges om kompensation i forlængelsen. Dette vil efter det oplyste først være muligt i maj.

I forbindelse med ansøgningen skal der vedlægges:

 • Oplysning om virksomhedens forventede omsætning i kompensationsperioden
 • Dokumentation for virksomhedens realiserede omsætning i referenceperioden 2019
 • Dokumentation for virksomhedens afholdte, faste omkostninger i perioden fra 1. december 2019 til 29. februar 2020
 • Oplysning om virksomhedens forventede faste omkostninger i kompensationsperioden
 • Hvis de forventede, faste omkostninger i kompensationsperioden afviger mere end 10 % fra de realiserede, faste omkostninger i perioden fra 1. december 2019 til 29. februar 2020, skal der laves en begrundelse for dette
 • Seneste årsresultat
 • En begrundelse for, at nedgangen i omsætning skyldes Covid-19

Ansøgningen afgives på tro og love og skal samtidig påtegnes af revisor, der skal erklære sig om de realiserede omkostninger, det realiserede omsætning og det seneste resultat.

Ansøgningen skal være indgivet senest 30. juni 2020.

Når virksomheden har modtaget kompensation, skal den senest den 8. december 2020 indsende dokumentation for omsætningen og de afholdte, faste omkostninger i kompensationsperioden. Herefter vil den endelige kompensation som virksomheden er berettiget til blive beregnet, og der vil, hvis tallene ikke svarer til de tidligere oplysninger, blive foretaget en regulering af kompensationen, herunder med et eventuelt krav om tilbagebetaling.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.