Covid-19 har ramt Danmarks erhvervsliv meget hårdt og som følge heraf har regeringen og Folketinget vedtaget en lang række støtteordninger til virksomheder og freelancere, som får økonomiske udfordringer som følge af Covid-19.

De tre nok mest omtalte kompensationsordninger er

I denne artikel vil jeg kort gennemgå den kompensationsordning, som giver virksomheder mulighed for få kompensation til delvis dækning af medarbejderes løn. Målet er at give et relativt kort overblik over ordningen, så du har mulighed for at vurdere om ordningen er relevant for dig og din virksomhed.

Hvem kan få kompensation efter ordningen?

Alle virksomheder – eller det som bekendtgørelsen definerer som privatretlige juridiske personer – der er registreret i CVR-registret kan komme i betragtning. Det er derudover en forudsætning, at virksomheden står over for at skulle afskedige mere end 50 medarbejdere eller 30 % af virksomhedens medarbejdere som følge af omsætningsnedgang begrundet i Covid-19.

Kompensationsordningen er oprindeligt vedtaget for 3 måneder fra 9. marts til 8. juni 2020. Ordningen er efterfølgende blevet forlænget, så den nu løber til 8. juli 2020. Hvis man allerede har søgt lønkompensation vil man fra maj kunne også søge for den forlængede periode.

Hvad kan man få i kompensation?

Virksomheden kan få kompenseret 75 % af ansatte funktionærers løn dog maksimalt 30.000 kr. For ansatte der ikke er funktionærer, udgør kompensationen 90 % af disses løn, men stadig maksimalt 30.000 kr. pr. medarbejder.

Kompensationen beregnes på baggrund af gennemsnitlige løn. Der vælges det højeste gennemsnit af henholdsvis de seneste 3 måneder og de seneste 12 måneder. Ved beregningen tages der udgangspunkt i virksomhedens indberetninger til e-indkomstregistret.

Hvad er konsekvenserne af modtagelse af lønkompensation?

For at virksomheden kan få lønkompensation, må virksomheden i kompensationsperioden ikke opsige eller tidligere have opsagt medarbejdere med begrundelse om økonomiske vanskeligheder i kompensationsperioden. Der kan derudover ikke opnås lønkompensation til ansatte som er varslet afskediget.

Det er endvidere en forudsætning, at medarbejderne hjemsendes uden arbejdsforpligtelser. Der kan således ikke stilles krav om, at den ansatte udfører arbejde hjemmefra. Ud over arbejdsfritagelsen gælder den ansattes ansættelsesvilkår uændret, herunder også kravet på løn. Det er således muligt for arbejdsgiveren at tilbageholde den del af lønnen, som virksomheden ikke får kompenseret.

For medarbejderen gør det sig gældende, at hvis denne er hjemsendt i 3 måneder, er der 5 dage, hvor den pågældende ikke har ret til løn. Dagene kan lægges som ferie, afspadsering eller anden opsparet frihed, men medarbejderen kan også vælge at holde fri uden løn. Hvis der er søgt kompensation i en kortere periode, afkortes antallet af dage forholdsmæssigt. Det er på nuværende tidspunkt ikke klart hvorledes disse regler ændres i forbindelse med forlængelse af ordningen.

Hvordan ansøger man?

Virksomheder kan ansøge om kompensation via virksomhedsguiden.dk. Der kan endnu ikke søges om kompensation i forlængelsen. Dette vil efter det oplyste først være muligt i maj.

I forbindelse med ansøgningen skal der vedlægges:

  • Oplysninger om antal ansatte der forventes hjemsendt uden arbejde, samt nærmere oplysninger om de enkelte ansatte
  • Oplysninger om de hjemsendtes ansættelsesform
  • Oplysning om begrundelse for hjemsendelsen, samt oplysninger om hvor længe de ansatte forventes at være hjemsendt
  • Oplysninger om hvorvidt virksomheden modtager refusion af udgifterne til de ansatte

Senest 6 måneder efter udløbet af den periode, der er søgt kompensation for, skal der indsendes dokumentation for

  • antallet hjemsendte ansatte
  • den faktiske periode, hvor de ansatte var hjemsendt uden arbejdspligt
  • virksomhedens aftaleretlige forpligtelser til at udbetale løn
  • at virksomhedens lønudgifter i kompensationsperioden ikke er kompenseret på anden vis
  • at virksomheden ikke har foretaget afskedigelser i kompensationsperioden

Ansøgningen skal være indgivet senest 30. juni 2020 efter de nuværende regler men forventes udskudt til 31. juli 2020 som følge af forlængelsen af kompensationsperioden.

Når myndighederne har modtaget de krævede oplysninger, vil man tage stilling til, om der er grundlag for at regulere de foretagne udbetalinger af kompensation, herunder at tage stilling til om der skal stilles krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt kompensation.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.