Sørg nu for at få fællesboet delt ved skilsmisse.

En ret ny landsretsafgørelse tænder advarselslamper.

Sagen vedrører et ægtepar, som blev skilt i 2012. Dengang fremgik det af skilsmissedommen, at fællesboet ikke var delt. Efter 5 års glad søvn vågnede manden op til krav om bodeling.

Herefter gik tiden, uden at nogen tilsyneladende tog initiativ til at gøre noget ved det. Men i 2017 og altså 5 år senere kom hustruen i tanke om, at hun ville have boet skiftet.

Det fremgår ikke af den offentligt tilgængelige beskrivelse af sagen, hvad baggrunden var for det. Men det kunne meget vel være, at parternes hus i mellemtiden var steget gevaldigt i værdi, og at hun nu syntes, at hun ville have sin andel af det. Det er nemlig værdiansættelserne ved skiftets afslutning, som er afgørende.

Manden påberåbte sig for det første, at fællesboet faktisk var delt. Derudover påberåbte han sig, at hustruen havde udvist retsfortabende passivitet ved ikke at rejse krav om bodeling noget før.

Skifteretten lagde til grund, at der ikke var sket bodeling i forbindelse med skilsmissen i 2012, at parterne var uenige om, hvorvidt der efterfølgende var sket deling, at sagen blev indbragt i 2017. Særligt fremhævede skifteretten, at fællesbodeling ikke er omfattet af forældelsesreglerne men kan bortfalde ved passiviet.

Skifteretten fandt ikke, at manden i tilstrækkelig grad havde sandsynliggjort, at han var berettiget til at indrette sig på, at der var sket endelig bodeling mellem parterne. Skifteretten fandt herefter ikke, at H havde udvist en sådan passivitet, at hun nu var afskåret fra at begære skifte.

Landsretten bemærkede under kæresagen, at det fremgår af skilsmissedommen, at fællesboet på tidspunktet for dommens afsigelse ikke var delt.

Landsretten fandt det herefter ikke godtgjort, at parterne tidligere havde delt fællesboet, eller at H havde udvist en sådan passivitet, at hun var afskåret fra at begære offentligt skifte af fællesbo.

…..

Moralen er, at man ikke bare skal lade 5 og 7 være lige i forbindelse med en skilsmisse. Der bør laves klare aftaler.

Afgørelsen er refereret i bladet Fuldmægtigen 2019 på side 170.

Viggo Bækgaard

CategoryFamilie
Write a comment:

*

Your email address will not be published.